Σεξουαλικοί σύντροφοι και κίνδυνος καρκίνου του προστάτη

Μία πρόσφατη εργασία από το Καναδά που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer Epidemiology (Σεπτέμβριος 2014) μελέτησε την αμφιλεγόμενη στη διεθνή βιβλιογραφία σχέση μεταξύ του αριθμού των σεξουαλικών συντρόφων, των σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων και του κινδύνου εκδήλωσης προστατικού καρκινώματος.

Η μελέτη διεξήχθη σε Γαλλόφωνους κατοίκους από το Μοντρεάλ στο Καναδά και περιελάμβανε 1590 άτομα με ιστολογικά διαγνωσμένο καρκίνο του προστάτη ( από το 2005 έως και το 2009) και 1618 άτομα ελέγχου ταιριασμένα στην ηλικία που είχαν επιλεγεί από τους εκλογικούς καταλόγους των Γαλλοφώνων κατοίκων του Μοντρεάλ.
Η μελέτη περιελάμβανε προσωπικές συνεντεύξεις σχετικές με κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία, τον τρόπο ζωής και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες.

Εγινε συσχέτιση για να υπολογισθεί ο σχετικός κίνδυνος εκδήλωσης της νόσου σε σχέση με τον αριθμό και το φύλο των σεξουαλικών συντρόφων και των σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων λαμβάνοντας υπ’ όψη την ηλικία, τη κληρονομικότητα και το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι άνδρες με περισσότερους από 20 σεξουαλικούς συντρόφους στη διάρκεια της ζωής τους είχαν μειωμένο περίπου κατά 30% κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Αυτό δεν παρατηρήθηκε σε ομοφυλοφιλικές σχέσεις με διάφορους άρρενες σεξουαλικούς συντρόφους όπου αντίθετα παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση της επίπτωσης του προστατικού καρκινώματος. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση του καρκίνου του προστάτη με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.